Category Archives: User

Thêm User

Người dùng Thêm Màn hình Mới cho phép bạn thêm người dùng mới có thể

Hồ sơ User

Người dùng→Hồ sơ của bạn Màn hình hồ sơ của bạn có thể truy cập

Quản trị User

Màn hình Người dùng cho phép bạn thêm, thay đổi hoặc xóa người dùng trang

Liên hệ ngay với chúng tôi!