Màn hình Người dùng cho phép bạn thêm, thay đổi hoặc xóa người dùng trang web của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm người dùng và thực hiện các thay đổi và xóa hàng loạt cho một nhóm người dùng đã chọn.


Màn hình người dùng

Bảng người dùng

Phần chính của Màn hình Người dùng hiển thị bảng của tất cả người dùng được liệt kê theo thứ tự Tên người dùng.

Bảng Người dùng chứa các cột sau:

  • [ ] hộp kiểm: Chọn hộp này nếu người dùng này bị ảnh hưởng bởi chức năng Xóa hoặc Thay đổi Vai trò Người dùng. Ngoài ra còn có một hộp kiểm trong tiêu đề cột ở bên trái của văn bản Tên người dùng – nhấp vào hộp kiểm đó để khiến tất cả Người dùng được chọn.
  • Hình ảnh người dùng: Hình đại diện cho người dùng cụ thể này.
  • Tên người dùng: Thông tin đăng nhập của Người dùng. Để chỉnh sửa Người dùng, hãy nhấp vào liên kết Tên người dùng, Màn hình Hồ sơ Người dùng của bạn sau đó sẽ hiển thị để bạn thực hiện các thay đổi cần thiết. Cũng lưu ý rằng nếu bạn di chuột ở bất kỳ đâu trên toàn bộ hàng cho một người dùng cụ thể, các liên kết Chỉnh sửa và Xóa sẽ hiển thị để sử dụng. Người dùng đã đăng nhập hiện tại sẽ không có liên kết Xóa được tiết lộ.
  • Tên: Họ và tên của Người dùng.
  • E-mail: Địa chỉ e-mail của Người dùng.
  • Vai trò: Vai trò được giao cho Người dùng đó.
  • Bài đăng: Số lượng bài đăng được viết bởi Người dùng đó. Nhấp vào số đó để được chuyển đến Màn hình Bài đăng để xem hoặc chỉnh sửa Bài đăng do Người dùng này viết. Tất cả người dùng đều có một số nhận dạng duy nhất, mà WordPress sử dụng để xác định người dùng trong nội bộ. Để xác định ID người dùng đó, hãy di chuột qua liên kết số Bài đăng và ID người dùng (author=x) sẽ được hiển thị như một phần của URL trong thanh trạng thái trình duyệt.
Liên hệ ngay với chúng tôi!