Category Archives: Media

Chỉnh sửa phương tiện

Tổng quan   Trang Chỉnh  sửa phương tiện  là nơi bạn quản lý thông tin về phương tiện được lưu trong  Thư viện phương tiện . Để đến  trang Chỉnh sửa phương tiện  , hãy đi tới  Phương tiện > Thư viện  và nhấp vào tên của mục phương tiện hoặc  liên kết Chỉnh sửa  xuất hiện bên dưới tên khi di chuột. Bạn cũng có thể

Màn hình thư viện media

Phương tiện →︎ ︎ Thư viện Phương tiện bao gồm hình ảnh, video, bản ghi và tệp mà bạn tải lên và sử dụng trong blog của mình. Phương tiện thường được tải lên và chèn vào nội dung khi  viết Bài đăng  hoặc  viết Trang . Lưu ý rằng Cài đặt tải lên trong  Màn hình cài đặt phương tiện  mô tả vị trí

Liên hệ ngay với chúng tôi!