Category Archives: Quản trị

Chỉnh sửa phương tiện

Tổng quan   Trang Chỉnh  sửa phương tiện  là nơi bạn quản lý thông tin về phương

Màn hình thư viện media

Phương tiện →︎ ︎ Thư viện Phương tiện bao gồm hình ảnh, video, bản ghi và tệp

Màn hình bảng điều khiển

Bảng điều khiển →︎ Trang chủ Từ Màn hình bảng điều khiển, bạn có thể nhanh chóng

Màn hình bình luận

Trong Màn hình Nhận xét, bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa nội dung có trong nhận

Màn hình Menu

Màn hình Menu cho phép người dùng tạo menu tùy chỉnh (còn được gọi là

Màn hình quản trị

Đăng nhập Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào khu vực quản trị của trang

Liên hệ ngay với chúng tôi!